Upute autorima

GRAĐEVINAR je časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove te ostale priloge iz građevinarstva i s njim povezanih područja. Časopis je također i društveno glasilo svih udruga u sastavu Hrvatskoga saveza građevinskih inženjera.

PRIPREMA RADOVA

Naslov članka mora biti koncizan (preporučljivo je najviše 6 riječi), informativan i jasno izražavati sadržaj. U naslovu ne smije biti upitnih ni uskličnih rečenica niti izricanja posebnih teza. Kategorizirani članci moraju imati sažetak u kojem se ukratko opisuje o čemu se u članku govori, kakvi su postupci primijenjeni i do kojih se rezultata došlo. Sažetak može imati 500 do 520 slovnih znakova. Uz sažetak treba posebno navesti 5 do 7 ključnih riječi koje ističu glavne pojmove iz članka.

Tekst rada treba pisati na A4 formatu stranice s marginama od 25 mm u 10 point Arial font koristeći 1.35 razmak između redova. Tekst je potrebno pisati u jednom stupcu te koristiti obostrano poravnanje teksta. Ovako pripremljen tekst olakšati će postupak lektoriranja i recenzije. Na prvoj stranici rad treba sadržavati naslov, imena autora (maks. pet autora), adresu ustanove ili tvrtke autora, sažetak rada te ključne riječi. Naslovi poglavlja trebaju imati lijevo poravnanje i pisati ih u 12 pt Arial bold.

Likovni prilozi (dijagrami, crteži, fotografije itd.) mogu biti crno-bijeli ili u boji, u formatima JPG, TIFF ili BMP te razlučivosti 300 dpi. Vektorske grafike rađene AutoCAD-om ili nekim drugim alatom treba priložiti u vektorskom formatu (wmf, emf, svg) ili pretvoriti u JPG, TIFF ili BMP format te ih uklopiti u sadržaj teksta. Fotografije, ako ih ima u tekstu, trebaju biti kvalitetno priređene. Svi likovni prilozi i tablice moraju imati naslov, biti numerirani i pozicionirani u članku.

Popis literature navodi se na kraju članka (ne u fusnotama). Naziv ovog poglavlja ne treba biti numeriran. Naslov časopisa, knjige ili zbornika konferencije potrebno je pisati u italic formi. Za navod u tekstu koristiti uglate zagrade i brojeve, kao npr: [1], [2]. Literaturu treba svrstati onim redom kojim se navodi u tekstu, tj. prvi navod u tekstu treba biti usklađen s prvim navodom u poglavlju Literatura. Literatura se nalazi na kraju rada i pojedini navod se oblikuje na sljedeći način: prezime autora, inicijal imena, naslov rada, naziv časopisa ili knjige, volumen izdanja, broj stranice, godina izdanja. Primjer oblikovanja navoda literature dan je u sljedećim primjerima: [1] članak u časopisu (prezimeiprvoslovoimenaautora, naslovrada, naziv časopisa, volumen, godinaizdavanjauzagradi, broj časopisaugodini, početnaizavršnastranicarada; [2] knjiga (prezimeiprvoslovoimenaautora, naslovknjige, rednibrojizdanja, izdavač, mjestoizdavanjaknjige, godinaizdavanjaknjige); [3] poglavlja u knjizi; [4] članak u zborniku konferencije; [5] osobna komunikacija; [6] web stranica:

 

Literatura

  1. Ivšić, T., Bačić, M., Librić, L.: Procjene nosivosti i slijeganja bušenih pilota u mekim tlima, GRAĐEVINAR 65 (2013) 10, pp. 901-918.
  2. Esveld, C.: Modern Railway Track, Second edition, TU-Delft, 2001.
  3. Schwager, T., Poschel, T.: Rigid Body Dynamics of Railway Ballast (Chapter), System Dynamics and Long-Term Behaviour of Railway Vehicles, Track and Subgrade, (ur. Popp, K., Schiehlen, W.), Springer-Verlag, Berlin and New York, pp.451-470, 2002.
  4. Lazarevic, D., Dvornik, J.: Selective Time Steps in Predictor-Corrector Methods Applied to Discrete Dynamic Models of Granular Assemblies, 4th International Conference on Analysis of Discontinuous deformation, Glasgow, pp. 193-201, 2001.
  5. Prezime, A.: Osobna komunikacija, 20. studenoga 2008., Pozicija osobe u tvrtki, Naziv tvrtke ili sveučilišta, Grad, Država.
  6. APS-The street level power supply, www.transport.alstom.com

 

ZNANSTVENI I STRUČNI ČLANCI

  1. Izvorni znanstveni rad sadrži neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja, a znanstvene informacije su tako izložene da se eksperiment može ponoviti i polučiti opisani rezultat s točnošću koju navodi autor ili unutar dopustive granice eksperimentalne pogreške, odnosno da se mogu ponoviti autorova opažanja, analize, proračuni ili teorijski izvodi te zauzimati stavovi o njegovim zaključcima i rezultatima.
  2. Prethodno priopćenje je znanstveni rad koji sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka koje je potrebno hitno objaviti, ali ne mora imati dovoljno pojedinosti za ponavljanje ili provjeru rezultata. U istu kategoriju spada i reagiranje na publicirani rad ako sadrži znanstvene doprinose.
  3. Pregledni rad je znanstveni rad koji sadrži cjelovit izvještaj o nekom posebnom pitanju ili području graditeljstva na temelju analize prikupljenih publiciranih informacija. Autor je dužan navesti podatke o svim publiciranim radovima koji su pridonijeli razrješenju razmatranog pitanja ili razvitku odgovarajućeg područja, odnosno, koji bi tome pridonijeli da nisu previđeni ili zanemarivani.
  4. Stručni rad sadrži priloge iz graditeljstva s obrađenim vrijednim iskustvima u primjeni poznatih znanstvenih dostignuća koja pridonose širenju znanja i prilagođavanju izvornih istraživanja potrebama prakse.

 

OSTALI PRILOZI

Ostali su prilozi: stručni prikazi i osvrti, prikazi gradilišta, pogledi i mišljenja, reagiranja na radove objavljene u časopisu, prilozi o graditeljskoj baštini i iz povijesti graditeljstva, napisi o zaštiti okoliša, stručne zanimljivosti, prikazi i komentari zakonskih rješenja i drugih propisa, napisi o primjeni novih tehnologija i novih materijala, novosti o građevinskoj mehanizaciji, informacije o znanstvenim i stručnim skupovima, bibliografski prikazi, društvene informacije, prenošenje stručno i društveno zanimljivih napisa i dr.

OPĆE UPUTE I SMJERNICE

Znanstveno-stručni radovi moraju biti izvorni i neobjavljeni te se ne smiju istodobno nuditi drugim časopisima. Autor je odgovoran za izneseni sadržaj te za ishođenje eventualno potrebnih suglasnosti vezanih uz objavljivanje pojedinih podataka. Autor može predložiti kategorizaciju članka, a odluku o tome donosi Urednički odbor. Znanstveni i stručni članci podliježu ocjeni dvaju recenzenata koje imenuje Urednički odbor. Autori kategoriziranih članaka dobivaju besplatno po jedan primjerak časopisa u kojemu je rad objavljen. Autori ostalih priloga dobivaju primjerak časopisa u kojemu je prilog tiskan. Znanstveni i stručni radovi te ostali prilozi tiskaju se na hrvatskome jeziku. U on-line izdanju, znanstveno-stručni radovi će, osim na hrvatskom biti u cijelosti i na engleskom jeziku dok će stručno-informativni prilozi imati samo sažetak na engleskom jeziku.

Autori mogu dostaviti radove na bilo kojem europskom jeziku, Uredništvo časopisa može osigurati prijevod i lekturu teksta, no autori preuzimaju nastale troškove.

Autori su dužni u člancima i drugim prilozima upotrebljavati međunarodni sustav jedinica s nazivima na hrvatskome jeziku.

U tekstovima će časopis upotrebljavati građevinsko stručno nazivlje (terminologiju) koje je prihvaćeno u hrvatskim normama, pa se preporučuje autorima da se toga pridržavaju. Znanstveni i stručni članci mogu biti veličine do 35000 slovnih znakova, a dulji samo uz odobrenje Uredništva časopisa.

Rad treba biti pripremljen koristeći predložak za radove i predan u DOC (MS Word) i PDF formatu. Radovi sa svim prilozima predaju se ili dostavljaju uredništvu korištenjem on-line sustava ili šalju elektroničkom poštom na adresu: gradjevinar@hsgi.org.

 

[3]    Schwager, T., Poschel, T.: Rigid Body Dynamics of Railway Ballast (Chapter), System Dynamics and Long-Term Behaviour of Railway Vehicles, Track and Subgrade, (ur. Popp, K., Schiehlen, W.), Springer-Verlag, Berlin and New York, pp.451-470, 2002.